Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мария Грозданова Христова, Исторически факултет

Аудитория 41, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Керамиката от биритуалните некрополи VІІ-ІХ в." за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Археология” (Средновековна археология) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Миляна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: