Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мария Георгиева Баръмова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566 г. Геополитически, стратегически и военни аспекти" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Средновековна обща история“ (Балканска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.и.н. Иван Първев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: