Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мария Емилова Велинова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала – Факултет по химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Мария Емилова Велинова на тема "Молекулно-динамични симулации на хидратирани нейоногенни ПАВ" по специалност 01.05.01 Теоретична химия 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Аля Таджер

Научен консултант: доц. д-р Анела Иванова

Председател на научното жури: доц. д-р Константин Балашев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая 107 на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1