Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мариана Петкова Попова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: ”Умереният” расизъм и качествената либерална преса в словашки контекст (образът на ромите във в. „СМЕ” 2006 - 2008), за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Съвременна световна журналистика) в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Дееничина

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: