Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Мариана Атанасова Асенова, Геолого-географски факултет

252 аудитория, СУ „Св. Кл. Охридски” - Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд наМариана Атанасова Асенова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема„Методика за мониторинг на устойчивото туристическо развитие (на примера на община Царево)”за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Професионално направление: 3.9. Туризъм, научна специалност: География на рекреацията и туризма.

Научен консултант: Проф. д-р Васил Христов Маринов

Председател на научното жури: Проф. дгн Мария Стаматова Воденска

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: