Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Маргарита Колева Теодору, Факултет по начална и предучилищна педагогика

 

Защита на докторска дисертация на Маргарита Колева Теодору, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Сравнителен анализ на хемисферната езикова специализация и ръкостта в норма и при специфични езикови нарушения”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)”.

Председател на научното жури: проф. дпсн Ваня Лукова Матанова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: