Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Людмил Денчев Денев, Философски факултет

Зала 63, Ректорат, Философски факултет

 

Защита на докторската дисертация на Людмил Денчев Денев на тема ХЕДОНИЧНО-ВАЛЕНТНА САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ НА ПСИХИЧНОТО по професионално направление 3.2. Психология, (Обща психология - Психология на личността) към Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология

Председател на журито: проф. д.пс. н. Иван Тонев Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: