Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Линка Стойкова Тонева-Методиева, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Защита на докторска дисертация на тема: „Перспективи за публично партньорство при осъществяване на политиките на Европейския съюз между неправителствения и публичния сектор в България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, направление Политология (Европеистика – политологични изследвания на Европейския съюз), с шифър 05.11.02, Катедра Европеистика, редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ингрид Шикова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: