Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Лилия Георгиева Петрова, Факултет по педагогика

Нова конферентна зала, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на редовен докторант Лилия Георгиева Петрова на тема: „Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със семейства” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” / Методика на работата на педагогическия съветник / към катедра „Теория на възпитанието” на Факултета по педагогика.

 

Научни ръководители: доц. д-р Силвия Николаева Николова, доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
Председател на научното жури: проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: