Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Лили Грозданова Грозданова, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност " за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Стара история" в професионално направление 2.2 История и археология. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Делев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: