Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Кремена Георгиева Георгиева, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: "Реторическата аргументация в комуникацията между ПР отдели и медии", за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 2.3 Философия, научна специалност шифър 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката /"Реторика и медии"/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури:проф. д-р Христо Николов Кафтанджиев

 

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: