Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Красимир Георгиев Терзиев, Философски факултет

Зала № 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Красимир Георгиев Терзиев на тема "Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (шифър 05 08 33 Теория и история на културата). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц.д-р. Александър Кьосев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: