Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Климент Минев Найденов, Геолого-географски факултет

Зала 252, Северно крило, СУ "Св. Климент Охридски"

Защита на докторска дисертация на Климент Минев Найденов на тема: „Демографската политика на Р България – фактор за устойчиво развитие” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 01.08.08. География на населението и селищата (Регионална демография), в професионално направление 4.4. Науки за Земята. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Славейков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: