Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Кашиф Садула Бакиу, Юридически факултет

зала 218, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Политически плурализъм. Моделът в Република Македония " на Кашиф Садула Бакиу, редовен докторант по професионално направление 3.6 Право / Теория на държавата и правото.История на политическите и правни учения / за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

Председател на научното жури: доц.д-р Янаки Стоилов

 

Автореферат на Кашиф Бакиу

Рецензии:

Становища: