Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Камелия Светлинова Спасова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата. Проблемът за образцовата творбаза присъждане на образователната и научна степен „доктор”, професионално направление [2.1] Филология, специалност Теория на литературата с шифър [05.04.01]. Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Камбуров
Председател на научното жури: доц. д-р Миглена Николчина

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: