Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Йорданка Георгиева Велкова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала

 

Защита на докторска дисертация на тема: „ Морфонология на глаголното словоизменение на говора в Петричко ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, Български език (Фонетика). Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Владимир Жобов

Председател на научното жури: проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: