Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Йордан Александров Илиев, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Родопите в историята на древна Тракия за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Стара история (Тракология)“ в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.и.н. Диляна Ботева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: