Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Ивелина Стоянова Димитрова, Физически факултет

семинар А-315, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Ивелина Стоянова Димитрова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

  • професионално направление: 4.1. Физически науки
  • научна специалност: 01.03.24. „Ядрена физика”
  • тема: "Измерване на 222Rn във въздушна и водна среда чрез абсорбция в поликарбонатия"

 

Научен ръководител: доц. д-р Добромир Пресиянов

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Колев

 

Рецензии:

Становища: