Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Иван Христов Михалев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: "КАЧЕСТВЕНА ЖУРНАЛИСТИКА В ЕПОХАТА НА ИНТЕРНЕТ: ИНОВАЦИИ В БИЗНЕС МОДЕЛА НА КАЧЕСТВЕНИЯ ВЕСТНИК" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Икономическа журналистика) в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Милко Петров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: