Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Иван Борисов Спиров, Философски факултет

Зала 111, Център за източни езици и култури

Защита на докторска дисертация на тема: „Религиозно-философската традиция на Корейския полуостров (Будизмът в периода IV - XIV век)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 2.3. Философия (Източна философия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Викторов Федотов.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: