Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Искра Иванова Христова, Факултет по класически и нови филологии

Зала № 2, Ректорат

Дисертация на тема: ”От представата за единна към представата за множествена субектност в романите на Вирджиния Улф и на Анджела Картър”.

Научен ръководител проф.дфн Стефана Русенова.

 

Научно Жури

Председател: проф.дфн Весела Кацарова

Автореферат

Рецензии:

Останали членове на журито: