Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Ирина Руменова Щонова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Открито заседание за защита на дисертационния труд на Ирина Руменова Щонова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема : „Повишаване на конкуренто способността на туристическите фирми чрез участието им в клъстери” , за присъждане на образователна и научна степен «доктор» по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли).

Председател на научното жури: проф. д-р Невяна Кръстева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: