Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / инж. Любка Александрова Чепанова, Химически факултет

Заседателна зала – Химически факултет, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на инж. Любка Александрова Чепанова на тема "Aналитични и екометрични изследвания на екологични обекти от региона на град Бургас" по специалност 01.05.04 Аналитична химия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научни ръководители: проф. дхн Васил Симеонов, доц. д-р Зара Анева

Председател на научното жури: чл.кор проф. дхн Димитър Цалев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1