Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Илиана Наумова Апостолова, Физически факултет

Заседателна зала (А-415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Илиана Наумова Апостолова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
  • Тема: Статични и динамични свойства на магнитни и мултифероични наночастици

Научен консултант: проф. дфзн Юлия Веселинова
Председател на научното жури: проф. дфзн Валентин Николов Попов

Рецензии:

Становища: