Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Иеромонах Григорий (Борче) Любомир Настески, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на иеромонах Григорий (Борче) Любомир Настески, задочен докторант на тема: "Христологически и сотириологически аспекти на евхаристийната реинтеграция на личността" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Любомир Тенекеджиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: