Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Горица Веселинова Раклеова, Биологически факултет

 

Защита на докторската дисертация на Горица Веселинова Раклеова на тема „Анализ на екстрацелуларни белтъци от суспензионни култури на Dactylis glomerata L. във връзка с тяхната роля в соматичната ембриогенеза” специалност Молекулярна биология: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Магдалена Чорбаджиева

Научен консултант: доц. д-р Ивелин Панчев

Председател на научното жури: доц. д-р Евгени Ананиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: