Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Гергана Владимирова Динева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Метафизика на границата (границата като методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната философия и култура)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 2.3. Философия (Средновековна философия), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Олег Георгиев Георгиев.

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: