Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Гергана Тодорова Колева, Факултет по Химия и фармация

Заседателна зала – Факултет по Химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

Публична защита на дисертационния труд на Гергана Тодорова Колева на тема "Механизъм и реактивоспособност при реакции на електрофилно ароматно заместване " по специалност Теоретична химия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Борис Гълъбов

Председател на научното жури: проф. дхн Георги Вайсилов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1