Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Гергана Руменова Ганева, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Глаголната суфиксация в историята на българския език с оглед на изграждането на видовата опозиция” за присъждане на образователната и научната степен “доктор”, професионално направление 2.1 Филология, шифър на специалността 05.04.17 Български език (История на българския език). Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Татяна Славова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: