Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Герасим Иванов Петрински, Факултет по класически и нови филологии

Kаб. № 176, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Герасим Иванов Петрински, редовен докторант, на тема „Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Византийска литература и култура).

 

Председател на научното жури: проф. дфн Петя Янева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: