Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Галина Николаевна Гончарова, Философски факултет

Философски факултет, Ректорат, зала 1

Защита на докторската дисертация на Галина Николаевна Гончарова на тема Поколения, поколенчески дискурси и колективни времена: Употреби на генерационните деления в България през втората половина на XIX и началото на XX век по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научна специалност шифър 050833 Теория и история на културата (История на културата. Ново и най-ново време) Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на журито: доц. д-р Даниела Колева

 

Автореферат

Рецензенти

 

Становища