Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Галина Койчева Иванова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Литературната рефлексия върху проблема за истината. (Истина и разбиране у Ницше, Хайдегер и Гадамер)за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, специалност Теория на литературата с шифър 050401. Редовна докторантка

Научен ръководител: доц. д-р Ирен Александрова

Председател на научното жури: доц. д-р Димка Гичева-Гочева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: