Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Евелина Димитрова Митева, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Антропологията на Алберт Велики” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 2.3. Философия (Средновековна философия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: дфн Олег Георгиев Георгиев.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: