Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Елка Иванова Златева, Философски факултет

Философски факултет, бул. Цариградско шосе 125, блок 4, зала 300

 

Защита на докторската дисертация на Елка Иванова Златева на тема „Републиканската теория за разделяне на властта в първите американски конституции (1776-1787г.)” професионално направление 3.3. Политически науки, шифър 05.11.02 /Политология/. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на журито: доц. д-р Светослав Христов Малинов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: