Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Елица Славчева Христова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Елица Славчева Христова, редовен докторант на тема: "Осмогласната система на "Болгарский роспев" в стиховете на Псалом 140:1-2 от Скитските ирмологиони" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Иванов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: