Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Елеонора Димова Илиева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала – Факултет по химия и фармация, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Елеонора Димова Илиева на тема "Синтез, химични трансформации и квантово-химични изследвания на кумарини и техни фосфорни аналози" по специалност Органична химия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научни ръководители: доц. д-р Росица Николова и проф. дхн Георги Вайсилов

Председател на научното жури: проф. дхн Соня Илиева

 

Автореферат

Покана

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ФХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1