Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Димо Любомиров Арнаудов, Физически факултет

В44, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Димо Любомиров Арнаудов за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Теоретична и математическа физика
  • Тема: ПЕРТУРБАТИВНИ И НЕПЕРТУРБАТИВНИ АСПЕКТИ НА ДУАЛНОСТТА МЕЖДУ СТРУНИ И КАЛИБРОВЪЧНИ ТЕОРИИ

Научен ръководител: проф. дфзн Радослав Христов Рашков
Председател на научното жури: проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев

 

Рецензии:

Становища: