Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Димитър Георгиев Иванов, Философски факултет

Философски факултет, Ректорат, зала 63

 

Защита на докторската дисертация на Димитър Георгиев Иванов на тема „Теории за истината в аналитичната традиция” по професионално направление 2.3. Философия (Теория на познанието). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на журито: проф. д.ф.н. Сергей Стоилов Герджиков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: