Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Деяна Димитрова Марчева, Юридически факултет

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Публичночастно партньорство /административноправни аспекти/" на Деяна Димитрова Марчева, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес /

Председател на научното жури: доц.д-р Сашо Пенов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: