Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Десислава Ангелова Тодорова, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 2 на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15, 14.00 часа

Защита на дисертационния труд на Десислава Ангелова Тодорова на тема: "ИЗМЕНЕНИЯ В КОХЕЗИЯТА ПРИ СИНХРОНЕН ПРЕВОД ВЪРХУ АНГЛО-БЪЛГАРСКИ МАТЕРИАЛ" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05 04 16 Теория и практика на превода (Английски език).

Научен ръководител: Доц. д-р Палма Златева

Председател на научното жури: доц. д-р Цветомира Венкова

 

Автореферат

Становища:

Рецензии: