Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Деница Руменова Стайкова, Физически факултет

Заседателна зала (А-415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Деница Руменова Стайкова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

  • професионално направление: 4.1. Физически науки
  • научна специалност: Теоретична и математическа физика, Астрофизика и звездна астрономия
  • тема: "Аналитични и числени методи за изучаване на астрофизични обекти"

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Физиев

Председател на научното жури: проф. дфн Тодор Мишонов

 

Рецензии:

Становища: