Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Даниела Любомирова Тодорова – Папанчева, Философски факултет

63 зала, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Даниела Любомирова Тодорова – Папанчева Влияние на психологическите ресурси наличността върху саморегулацията на оздравителния процес при сърдечно-съдови интервенции” по професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 05.06.01. Обща психология (Психология на здравето) към Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология, Докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури; доц. д-р Соня Методиева Карабельова

 

Автореферат

Рецензенти

Становища