Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Даниела Донева Донева, Физически факултет

семинар А315, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Даниела Донева Донева за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Тема: Числено изследване на самогравитиращи обекти със скаларно поле – структура, квазинормални моди и устойчивост
  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Научна специалност: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия, 01.03.01 Теоретична и математическа физика

Научен ръководител: проф.дфн Стойчо Стоянов Язаджиев
Научен консултант: проф. Костас Кокотас

Рецензии:

Становища: