Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Цвета Ганчева Ганева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Цвета Ганчева Ганева на тема: "Сравнително изследване на листен епидермис на представители от подсемейство Maloidеae (Rosaceae)" специалност Ботаника - Анатомия и морфология на растенията в професионално направление 4.3 Биологически науки.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Майя Петрова Стойнева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: