Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Бояна Младен Алексов, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 313 на Факултета по начална и предучилищна педагогика

Защита на докторска дисертация на Бояна Младен Алексов, редовен докторант, на тема „Жестовата комуникация в обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Слухово-речева рехабилитация)”.

Председател на научното жури: доц. д-р Неда Златинова Балканска – СУ “Св. Климент Охридски”

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Неда Златинова Балканска

проф. д-р Ангелина Йорданова Балтаджиева

 

Становища:

проф. д-р Цанка Златева Попзлатева

проф. дпн Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова

доц. д-р Венета Иванова Кацарска