Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Боряна Чавдарова Ангелова-Игова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Консуматорското общество от Франкфуртската школа до Жан Бодриар. Основни проблеми на културата. за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/ към Катедрата по логика, етика и естетика, редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Хараламби Георгиев Паницидис

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: