Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Боряна Александрова Миролескова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ

 

Защита на докторска дисертация на Боряна Александрова Миролескова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Интонационен слух при 15 – 17-годишни ученици”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Председател на научното жури: проф. Ганка Димитрова Неделчева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: