Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Бонка Димитрова Василева, Факултет по славянски филологии

Зала 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Бонка Димитрова Василева, докторант на самостоятелна подготовка, на тема: Методика за развиване на критическо мислене в обучението по български език в прогимназиален етап (6. клас)”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научно направление 1.3. Педагогика на обучението по /Методика на обучението по български език и литература/. Шифър 05. 07. 03.

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Пенкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: