Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Благовест Благоев Върбаков, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Благовест Благоев Върбаков, редовен докторант на тема: "Църквата „Успение Богородично" при Рилския метох „Пчелина” (Богословско-изкуствоведско изследване)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Емил Иванов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: