Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Биляна Кирилова Радева, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Относителните прилагателни имена в съвременния български език (семантика, граматика)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, шифър на специалността 05.04.17 – Български език (Морфология). Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Осенова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: